Filter

Algemene Voorwaarden

Hierbij tref je de Algemene Voorwaarden van ‘basisonderwijs.online’. Onder basisonderwijs.online wordt verstaan basisonderwijs.online, gevestigd te Vorden, KvK nummer: 08091265, email: info@basisonderwijs.online

Basisonderwijs.online faciliteert leerkrachten via haar educatief platform. Onder het platform wordt een verzameling pagina’s / websites bedoeld welke in het vervolg worden aangeduid met “basisonderwijs.online”. Deze pagina’s maken onderdeel uit van het domein https://www.basisonderwijs.online.

Deelname aan en inschrijving bij Basisonderwijs.online, en gebruik van de site basisonderwijs.online, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Basisonderwijs.online en/of worden aangeboden door Basisonderwijs.online.

Definities

De volgende woorden hebben de volgende betekenis in deze algemene voorwaarden.

  • Beheerder –Onder “Beheerder” wordt verstaan de beheerder van een Accounts, die wordt benoemd door Basisonderwijs.online en die verantwoordelijk is voor de inrichting, de acceptatie van Gebruikers die zich inschrijven en aanmelden, alsmede de op het platform geplaatste Content.
  • Platform –Onder “Platform” wordt verstaan een website met een open en een afschermde inhoud onder verantwoordelijkheid van een Beheerder, waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van diverse door Basisonderwijs.online beschikbaar gestelde Diensten.
  • Content –Onder “Content” wordt verstaan vormgeving, onderscheidingstekens, teksten, artwork, graphics, beelden, geluiden, video’s, bestanden, gegevensverzamelingen en andere materialen, gegevens, concepten of informatie.
  • Gebruiker –Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich heeft aangemeld voor het Platform, en na acceptatie door de Beheerder gebruikt maakt van het Platform. Andere woorden voor Gebruiker zijn bezoek(st)er.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle Gebruikers die zich bevinden op Het platform van Basisonderwijs.online.

Indien één of meer bepalingen in deze algemene of de aanvullende voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijke overeenkomstige strekking en blijven de overige bepalingen van de algemene en aanvullende voorwaarden onverkort van kracht.

Basisonderwijs.online behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene voorwaarden en/of Diensten te wijzigen.

Bij registratie

De Gebruiker staat bij registratie in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, zoals het e-mailadres. Wijzigingen geef je zo snel mogelijk door.

De Gebruiker zal de door hem gekozen gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden en zorgvuldig bewaren. Je blijft als  Gebruiker verantwoordelijk voor alle handelingen die met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoorden worden verricht.

Gebruikers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) voor het deelnemen aan basisonderwijs.online onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Basisonderwijs.online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Copyright

Basisonderwijs.online behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoek(st)er van basisonderwijs.online mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in basisonderwijs.online opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Basisonderwijs.online, ook niet via een eigen netwerk.

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

  1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website basisonderwijs.online geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Basisonderwijs.online dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele, en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van basisonderwijs.online en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.
  2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op basisonderwijs.online plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
  3. Gebruiker staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website basisonderwijs.online geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Gebruiker vrijwaart Basisonderwijs.online terzake van vorderingen van derden.
  4. Basisonderwijs.online heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website basisonderwijs.online te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van basisonderwijs.online, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Basisonderwijs.online

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Basisonderwijs.online en het logo, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Basisonderwijs.online.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website basisonderwijs.online (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Basisonderwijs.online. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basisonderwijs.online is het onder meer niet toegestaan de website basisonderwijs.online, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Bevoegdheden en rechten redactie basisonderwijs.online

De redactie van Basisonderwijs.online is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website basisonderwijs.online te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van basisonderwijs.online, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van basisonderwijs.online, de verdere toegang tot c.q. deelname aan basisonderwijs.online voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van Basisonderwijs.online is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

(Ongeoorloofde) reclame uitingen

Basisonderwijs.online stelt haar platformplatform kosteloos beschikbaar voor leerkrachten. Om de noodzakelijke kosten voor redactie, beheer en ontwikkeling te compenseren, biedt basisonderwijs.online ruimte voor betaalde reclame boodschappen.

Onder reclame wordt verstaan alles waarin een (gratis) dienst, product, organisatie, en/of website onder de aandacht wordt gebracht op het Basisonderwijs.online platform. Onder reclame valt niet het onder de aandacht brengen van voor leerkrachten waardevolle informatie. Dit is uiteraard welkom en gewenst, ervan uitgaande dat de inhoud van een uiting zuiver van informatieve aard is. Dus niet gericht op een inschrijving en/of een verkoop en/of ter positionering van een organisatie(naam). De organisatie(naam) heeft in een dergelijke uiting geen rol van betekenis, anders dan ter verificatie van de bron. Neem bij twijfel contact op via: info@basisonderwijs.online.

Privacy

Zie Privacy Statement

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het gebruik maken van de site basisonderwijs.online geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. Basisonderwijs.online is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website basisonderwijs.online.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website basisonderwijs.online, is het mogelijk dat de informatie die op basisonderwijs.online wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

De content op de website basisonderwijs.online is grotendeels afkomstig van verschillende opdrachtgevers, zoals uitgeverijen en ontwikkelaars. Basisonderwijs.online is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website basisonderwijs.online geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Basisonderwijs.online kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

De door derden geboden aanbiedingen op basisonderwijs.online zijn vrijblijvend en moeten worden gezien als een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst met deze derde partij. In geen geval maakt Basisonderwijs.online onderdeel van deze overeenkomst, nog draagt Basisonderwijs.online verantwoordelijkheid voor de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomst.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van basisonderwijs.online zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of Basisonderwijs.online. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op basisonderwijs.online geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Basisonderwijs.online spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. In geen geval is Basisonderwijs.online verantwoordelijk voor verlies of misbruik van deze gegevens.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van basisonderwijs.online, of met de tijdelijke onmogelijkheid om basisonderwijs.online te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van basisonderwijs.online verkregen is. Basisonderwijs.online garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via basisonderwijs.online verkregen informatie. De content op basisonderwijs.online wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Overige bepalingen

Basisonderwijs.online heeft het recht om de faciliteiten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd.

Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen met Basisonderwijs.online die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.